اضافه کردن بعنوان سایت منتخب
امروزسه شنبه مورخ۴/۴/۱۳۹۸
مواد شیمیایی رنگبری شربت قند و تولید شکر

 - ساخت واحدهای رنگ زدایی رزینی
 - انواع رزین های رنگبری
 - کربن اکتیو (کربن فعال)
 - مواد منعقد کننده پلیمری (موسوم به سپران، پریستول و مگنافلاک)
 - انواع ممانعت کننده های رسوب
 - انواع مواد آنتی باکتریال