اضافه کردن بعنوان سایت منتخب
امروزجمعهمورخ۲/۱/۱۳۹۸
مواد شیمیایی افزودنی نفت،گاز و فرآیندهای پتروشیمی

  - انواع بایوساید های اکسید کننده و غیر اکسید کننده
  - مواد جاذب و خنثی کننده هیدروژن سولفید(H2S Scavenger)
  - انواع مواد شیمیایی ضد کف
  - انواع بازدارنده های خوردگی و رسوب
  - انواع مواد شیمیایی تعلیق شکن
  - انواع مواد شیمیایی جداسازی روغن از آب