اضافه کردن بعنوان سایت منتخب
امروزسه شنبه مورخ۴/۴/۱۳۹۸
مواد شیمیایی افزودنی پروسس

  - انواع بایوساید های اکسید کننده و غیر اکسید کننده
  - مواد جاذب و خنثی کننده هیدروژن سولفید(H2S Scavenger)
  - انواع مواد شیمیایی ضد کف
  - انواع بازدارنده های خوردگی و رسوب
  - انواع مواد شیمیایی تعلیق شکن
  - انواع مواد شیمیایی جداسازی روغن از آب