اضافه کردن بعنوان سایت منتخب
امروزسه شنبه مورخ۴/۴/۱۳۹۸
مواد شیمیایی تصفیه آب

 • منعقدکننده های معدنی 
کلرورفریک مایع و پودر با استاندارد ملی ISIRI 3601 ، سولفات آلومینیوم، پلی آلومینیوم کلراید (PAC)، پلی فریک سولفات

  • انواع کمک منعقدکننده های پلیمری(پلی الکترولیت ، فلوکولانت)
 Besfloc-Megafloc-Zetafloc(آنیونی- کاتیونی- نانیونیک)

 • انواع رزین های تعویض یونی 
  - کاتیونی ، آنیونی ، میکس بد (Celion,Indion)
  - رزین های حذف آهن
  - رزین های حذف نیترات
  - خالص سازی مواد آلی و پتروشیمی (متانول، آمین و ...)
  - ذغال اکتیو

 • انواع اسید و قلیا و مواد شیمیایی عمومی  
سولفوریک اسید- کلریدریک اسید- آب ژاول (سدیم هیپوکلریت)- کلرپودر (کلسیم هیپوکلریت، پرکلرین) – قرص کلر- سود کاستیک(جامد ،محلول)- آهک-

قرص کلر(تری کلرو ایزو سیانوریک اسید)