اضافه کردن بعنوان سایت منتخب
امروزسه شنبه مورخ۴/۴/۱۳۹۸
مواد شیمیایی تخصصی شرایط سازی آب

  • مواد شیمیایی دیگ های بخار
 - انواع اکسیژن زدا (هیدرازین ، DEHAو کربوهیدرازید و مواد تخصصی فرموله شده )
  - انواع ضدخوردگی خطوط کندانس، پلی آمین ها؛ آمین های خنثی کننده (سیکلوهگزیل آمین، مورفولین و مواد تخصصی فرموله شده)
  - انواع رسوب زدا و ممانعت کننده های خوردگی اسید و دیسکلرهای فرموله شده(آرموهیب،رودین و...)
  - تولید تمامی مواد شیمیایی مشابه ارائه شده توسط شرکت های نالکو و بتز

 • سیستم های خنک کننده باز و بسته
  - انواع بازدارنده های خوردگی و رسوب
  - بایوسایدهای غیر اکسیدکننده
  - بایودیسپر سانت ها
  - دیسپرسانت های مواد معدنی
  - دیسپرسانت های مواد روغنی
  - تولید تمامی مواد شیمیایی مشابه ارائه شده توسط شرکت های نالکو و بتز

 • مواد شیمیایی سیستم های اسمز معکوس
 -  ممانعت کننده های رسوب (آنتی اسکالانت فلوکن)
 - انواع بایوسایدهای غیر اکسید کننده و مواد ضدعفونی کننده
 - متابی سولفیت سدیم
 - انواع مواد شستشوی شیمیایی ممبران
 - مواد شیمیایی کاهنده SDI
 - مواد نگهدارنده ممبران

 • مواد شیمیایی آب شیرین کن های حرارتی :
 -انواع ممانعت کننده های رسوب و ضد کف (بلگارد و بلایت)
 -انواع اسیدهای مخصوص شستشوی شیمیایی (سولفامیک اسید، کلریدریک اسید ، اسیدسیتریک)
 -انواع ممانعت کننده های خوردگی (آرموهیب،رودین و...)
 -متابی سولفیت سدیم